మీ పాఠశాల SMC అకౌంట్ లో 07-04-2016 నాటికి ఎంత వుందో ఇక్కడ చూడండి.!

 మీ పాఠశాల SMC అకౌంట్ లో 28-03-2016 నాటికి ఎంత వుందో ఇక్కడ చూడండి.!

 RC 1 spl  Dt  Feb 2016 of DEO Guntur Identification of

                English Teacher in Model Primary Schools

 LIST OF EXAMINERS_SPOT_SSC PE MARCH 2016  ( SUBJECT WISE )-GUNTUR Dt.

 ఈ సంవత్సరం(2015-16) మీ పాఠశాల  విద్యార్ధుల సమదుస్తుల కుట్టుకూలి మొత్తము వివరాలు

 Anna Abhaya Hastham -- Scholarships to students -Guntur Dt.

NMMS-2015 - LIST OF SCHOOL -PROVISIONLY SELECTED NAMES-GUNTUR Dt.

 BAPATLA DIV.WORK ADJUSTMENT (ZP) - SURPLUS- NEEDY POSTS,SCHOOLS LIST

 RC No198 dt.7-1-16 work adjustment proceedings by DEO Guntrur  before january 15

 RC NO 300 05-01-2016 Headmasters Capacity bulding training /50 HM's LIST-Gnt 

  Costitution of modaration committe CCE -GNTDivision wise List


 WORK ADJUSTMENT UP SCHOOLS List  as on 23-12-2015

 SA Seniority List Guntur Dt. up to 2012

 High School Rationalisation Particulars 19-12-2015

 Norms for Rationalisation

 UDISE  DCF2015-16 Sample form

 Present List of 1996 DSC SAs- GUntur dt

 MDM CCH  TRAININING Mandal level - by proceeding DEO GNT

 R.M.S.A. FUNDS UTILIZATION CERTIFICATE (11DEC2015)

RMSA Ac RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNTS FOR THE YEAR FROM 01-04-2014 TO 01-06-2014

Go No 92,dt.3-12-2015 Rationalisation - GUNTUR DT.  &  Schools  List

 RC.NO 1118 Dt.1-12-2015 PRESERVE EARNED LEAVE-ACTUAL DAYS - ELECTION DUTY

UDISE CODES AS PER UDISE-14 -GUNTUR DT.

 SA to HM promotion list for appeals 30-11-2015 (Guntur Dt.)

 ALL CADERES TEACHERS SENIORITY LIST (GOVT&ZP MANAGEMENTS) GUNTUR

 

                     U DISE - ROLL PARTICULARS

 2014-15YEAR5 2013-14YEAR 2012-13YEAR

 List of category wise schools 

                                List of habitations as   per GO 38

 Promotions 28-04-2015 OPTED LIST.

                 SENIORITY LISTS (23 APRIL 2015)

                   TENTATIVE VACANCIES (23/4/2015)

                  NO. OF PROMOTIONS TABLE

 

   PROMOTIONS LIST  DECEMBER  2014

 SCHOOL WISE STRENTH AS U-DISE 2014

           SENIORITY LISTSOF ALL CADERS

                       DSC 2012  LFL PROMOTION  LP& SGT'S to SA(TEL)

                       SA to HM   SGT UPTO 2002    Subject wise Seniority list of SGT

           ZPPF  SANCTION TO HM& MEOS - CEO ORDERS

           Promotion of Govt. Management. 9/12/13

          Vacancies for Promotions 9 Dec-13.

 

    
 RVM Trainings-Preservation of Earned Leaves 
   RC.52 MAY-2010   |   RC.190 MAY2011   |   RC.142 MAY2012   |   RC.212 RMSA-MAY2011 
 

JOB CHARTS-CLICK BELOW

 JOBCHARTS
   PO   |   APO   |   AMO   |   ASO   |   CMO   |   GCDO   |   IED  |   CRP   ||     

                                                 

RVM GNT-CCL  for 13 to 15  th Oct 2012 Training

  SSC SPOT 2013 -TENTATIVE LIST

Rc 1120 Dt.12-3-13 కలెక్టర్, గుంటూరు ,,సమదుస్తుల సరఫరా- మార్గ దర్శకాలు

 Mandal level Training Shedule for WIFS JBAR

 Mandal Budget - Financial Norms for JBAR TRAINING

 SS, BS, English Total list as on 7-3-2013 // ROSTER LIST (PROMOTON)

  SA- SS and BS Lists for Promotion as for on 6-3-2013.

 SPL CL MLC DIST COLLECTOR PROCS

PROVISIONAL SENIORITY LIST OF SGTs FOR HM LFL  FEBRUARY - 2013

 GRADES  ENTER FORM -  SAMPOORNA VIDYA DHARSINI- GUNTUR dt.

  ZP-PROMOTIONS SGT to SA as for on 12-12-12

 subject wise list SGT PROMOTIONS  NOVEMBER 2012

 SA to HM Promotions NOVEMBER 2012 & Vacancie

 RETIREMENT NOTICES -2013 (HIGH SCHOOLS)

 MIS - SELECTED CANDIDATES  LIST

 CRP - SELECTED CANDIDATES- BPT ,GNT , TNL

 CRP - SELECTED CANDIDATES- NRT ,SAP

 subject wise list SGT to SA  as for  14th OCT 2012VACANCIES

  PROMOTIONS 15-10-12 VACANCIES POSITION , VACANCIES TABLE

  PROMOTIONS - SENIORITY LIST - 10th OCTOBER-2012      

                SGT to SA         LFL HM          PANDITS         Govt.          

 RC.NO 404 DT.21-9-12 BY PO ,RVM,GUNTUR EL'S PRESERVING TO

             ATTENDING IN SUMMER TRAINING 2012

  SA TO HM PROMOTION LIST

    PROMOTIONS - SENIORITY LIST - SEPTEMBER-2012

 SGT to  SA  LFL HM   PANDITS Govt. (SA Telugu)

  for more updates click here

 

 

 

 GUNTUR DISTRICT Edn. INFORMATION :-

ON DUTY FOR DEPT.TEST- DEO GNT PROCEEDINGS
గుంటూరు జిల్లాలోని అన్నిHS,UP,GOVT,LFL పాఠశాలల ఉపాధ్యాయుల

                (caste wise) వివరాలు కొరకు   CLICK HERE

 GUNTUR DISTRICT - ALL SCHOOLS LIST

               

 

 Read more: https://borrasrinivas.webnode.com/guntur-dt-edn-information/